Aerospace, NASA

NASA to test X-51A Jet that Goes 5 Times the Speed of Sound Tomorrow