NASA

NASA to send Google Nexus One to space in satellite